Risicoscreening cardiotoxiciteit borstkanker

 
 

Initiatiefnemer: Beatrix Ziekenhuis Gorinchem
Implementatie:
1 januari 2019

Beschrijving project

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijke doodsoorzaken in de Westerse wereld. Behandelingen tegen kanker kunnen ook een cardiotoxisch effect hebben op de hartfunctie en cardiovasculaire structuren, waardoor er kans is op cardiovasculaire complicaties. Patiënten met borstkanker hebben na de operatie en de (neo) adjuvante behandelingen 10% kans op het ontwikkelen van cardiotoxiciteit. Om dit probleem vroeg te herkennen en daarop snel te anticiperen worden in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem alle patiënten na de diagnose borstkanker hiervoor gescreend.

Methode:
De cardiovasculaire risicoscore wordt ten eerste bepaald door de patiëntgerelateerde risico’s, waarbij de eventuele cardiale klachten, de voorgeschiedenis en leefstijl van de patiënt meetellen. Daarna worden de behandelinggerelateerde risico’s in kaart gebracht en in de score meegenomen. De cardiovasculaire risicoscore kan laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog zijn.

Meer informatie over dit project kunt u lezen in:
https://www.rivas.nl/beatrixziekenhuis/verwijzers/infomail-digitale-nieuwsbrief/2019/infomail-januari-2019/beatrixziekenhuis-screent-borstkankerpatienten-op-hart-en-vaatproblemen/

Resultaat

Patiënten met een laag risico krijgen uitleg over de totstandkoming van de score en ontvangen een gezond-leven-advies. Patiënten met een gemiddeld risico krijgen dat ook, daarnaast worden zij verwezen naar de huisarts voor jaarlijkse controle volgens het cardio vasculaire risicomanagement (CVRM). Patiënten met een hoog en zeer hoog risico patiënten krijgen voor, tijdens en na de behandeling functie onderzoeken van het hart en extra bloedonderzoek, daarnaast worden zij besproken in het onco-cardio MDO. Daarnaast krijgen zij zelfmanagementondersteuning om met stress om te gaan, het behoud van conditie en voeding bij kanker. Alle patiënten krijgen informatie over de vroege en late gevolgen van de behandelingen en hoe zij dit kunnen herkennen.

Invloed op de zorgprofessional

Zorgprofessionals kunnen een nieuw vakgebied leren kennen en die kennis toepassen in de dagelijkse praktijk. Een belangrijke ontwikkeling is het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende vakgroepen (oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, cardiologen en verpleegkundigen) en afdelingen tijden het MDO onco-cardiologie. Ook de samenwerking tussen 1e - en 2e lijn zorgprofessionals wordt gestimuleerd door patiënten te verwijzen naar het CVRM programma van de huisarts. Het is ook een mogelijkheid voor zorgprofessionals om kennis uit te dragen en te delen.

Zorgverleners die zowel oncologische als cardiologische ervaring hebben zijn schaars, in de opleidingen is de onco-cardiologie nog niet opgenomen in het curriculum. Daarnaast is het aantal professionals dat hartfunctieonderzoek verricht en de plaatsen daarvoor beperkt. Onderling overleg en draagvlak generen voor dit onderwerp kost tijd en energie.

Invloed op zorginstelling

Het ziekenhuis geeft borstkanker patiënten onderscheidende zorg. Dit project geeft een zeer positieve weerslag op hoe het ziekenhuis ervaren en gezien wordt door patiënten en hun naasten. Hiervoor moet de komende periode wel geïnvesteerd worden in extra tijd (FTE’s) en ruimte (overleg). Ook het elektronisch patiëntendossier moet worden aangepast met een dedicated MDO-formulier. Tenslotte is er de wens om video’s op te nemen en informatiemateriaal te maken die interactief met borstkankerpatienten kan worden gedeeld.

Initiatiefnemer

Beatrix Ziekenhuis Gorinchem
Banneweg 57
4204 AA Gorinchem

Contactpersoon project:
Marry Boes - Van Laar (verpleegkundig specialist chirurgie)

Overige projectleden:
Mirjam Mulder (cardioloog)
Marjan Davids (oncoloog)
Annelies Stuij (hartfalenverpleegkundige)
Tanja Frakking (chirurg)