1. Algemeen

1.1 De website www.depatientcentraal.nl beoogt de zorg en/of de kwaliteit van leven van patiënten met een oncologische aandoening te verbeteren door het toegankelijk maken van goede patiënt georienteerde projecten en zo een uitwisseling daarvan tussen ziekenhuizen te stimuleren. De ‘P-Bokaal’ (de ‘Bokaal’) is een jaarlijks door Servier Nederland Farma B.V., kantoorhoudend aan het Kanaalpark 140 in Leiden (“Servier”), uit te reiken prijs aan een multi-disciplinair collectief of samenwerkingsverband van een groep zorgprofessionals aangesloten bij een ziekenhuis of zorginstelling (‘de Zorginstelling’) voor het beste ingediende project.

1.2 De prijs bestaat uit de Bokaal en een geldbedrag. De prijs kan alleen aan een Zorginstelling, waaraan het multi-disciplinair collectief of samenwerkingsverband van zorgprofessionals verbonden is, worden toegekend en wordt niet toegekend aan een individueel persoon.

1.3 Deelname geschiedt door het digitaal inzenden van een project. Het deelnameformulier is te vinden op en kan worden ingevuld op de website www.depatientcentraal.nl. Door het inzenden van het project aan de hand van het deelnameformulier verklaart de inzender op de hoogte te zijn van de voorwaarden die hierop van toepassing zijn en verklaart de inzender zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden als opgenomen in dit reglement.

2. Het Project

2.1 De Bokaal is een erkenning voor het beste project dat bijdraagt aan verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van patiënten met een oncologische aandoening (‘het Project’). De Bokaal wordt ieder jaar in principe in de maand november uitgereikt.

2.2 De Bokaal wordt uitgereikt voor Projecten, die bijvoorbeeld het eten en drinken of de verpleging of communicatie of de hulpmiddelen of voorlichting of verzorging of begeleiding of ondersteuning verbeteren of vergemakkelijken van patiënten met een oncologische aandoening. Uitgangspunt is dat de patiënt met een oncologische aandoening centraal staat.

2.3 Een Project dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om mee te kunnen dingen naar de Bokaal:

1. Het Project verbetert de zorg voor patiënten met een oncologische aandoening en heeft de intentie om de kwaliteit van leven van die patiënten te verbeteren.

2. Het Project is inzetbaar in andere zorginstellingen.

3. Het Project heeft aantoonbaar positief resultaat.

4. Het Project heeft geen commercieel doel.

5. Indiener van het Project is een multi-disciplinair collectief of samenwerkingsverband van zorgverleners verbonden aan een instelling of ziekenhuis.

6. Het Project moet multi-disciplinair worden ondersteund door verschillende zorgprofessionals.

7. Op het deelnameformulier dient de bestemming van de Prijs aangegeven te worden. Daarbij geldt dat de Prijs volledig aan het bestaande Project moet worden besteed, of, indien de Inzender dat bij de inzending heeft aangegeven en financieel heeft verantwoord, aan een nieuw project, mits dat project beantwoord aan de voorwaarden als opgenomen in item 1-6 van deze sectie.

3. Voorwaarden voor deelname

3.1 Inzending van een Project kan alleen digitaal en met het deelnameformulier, dat in te vullen is op de website www.depatientcentraal.nl.

3.2 Indiener van een Project is een multi-disciplinaire collectief of samenwerkingsverband van zorgprofessionals verbonden aan een Zorginstelling: medisch specialisten, oncologie verpleegkundigen of ziekenhuis apothekers (‘de zorgprofessional’). Projecten kunnen alleen worden ingezonden met toestemming van de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de Zorginstelling.

3.3 Door indiening van het Project verklaren de zorgprofessionals dat i) de Zorginstelling op de hoogte is van de inzending van het Project, ii) de Zorginstelling instemt met de indieningen met de voorwaarden en beseft dat het kan worden aangemerkt als winnaar (‘de Winnaar’), iii) en dat de Winnaar en Servier voorafgaand aan de uitreiking van de Bokaal en de Prijs een door Servier opgestelde schriftelijke sponsorovereenkomst conform de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame aangaat. Voorts geven de zorgprofessionals van het multi-disciplinair collectief of samenwerkingsverband van zorgprofessionals van de Winnaar en de Winnaar, Servier toestemming om de persoonsgegevens, foto’s en/of bijdragen van de zorgprofessionals van het multi-disciplinair collectief of samenwerkingsverband van zorgprofessionals van de Winnaar en de Winnaar in het kader van de presentatie en bekendmaking van de prijs gemaakt via alle media, waaronder radio, televisie, social media en internet te communiceren, te gebruiken en in te zetten om zo aandacht en bekendheid te genereren voor dit initiatief.

3.4 Door indiening van het Project verklaart de indiener, dat een vertegenwoordiger van de Zorginstelling bereid is in persoon bij de uitreiking van de Bokaal aanwezig te zijn.

3.5 Alle werknemers van Servier of aan Servier gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Bokaal, zoals leden van de jury, zijn van deelname aan de Bokaal uitgesloten.

3.6 De Zorginstelling geeft toestemming aan Servier om de naam en het logo van de Zorginstelling te vermelden op de website ‘www.depatientcentraal.nl’.

4. Deelname

4.1 Deelname kan uitsluitend aan de hand van het volledig ingevulde digitale deelnameformulier waarin een duidelijke beschrijving van het Project en financiële onderbouwing is opgenomen en dat beantwoordt aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 2.3. Dit formulier is beschikbaar op www.depatientcentraal.nl (de Inzending).

4.2 Alleen Inzendingen, die binnen de gestelde termijn als vermeld op de website www.depatientcentraal.nl zijn ingediend, kunnen meedingen naar de Bokaal. Binnen een week na inzending ontvangt de inzender een bevestiging van ontvangst. We kunnen u vragen om meer informatie. Die geschiedt per email. Aanvrager wordt verzocht om die informatie zo spoedig als mogelijk, liefst binnen 5 werkdagen, aan te leveren bij Servier.

4.3 Alleen volledig en correct ingevulde Inzendingen, die tevens voldoen aan de voorwaarden van art.1, 2 en 3 van dit Reglement, kunnen meedingen naar de Bokaal.

4.4 Servier en de door hen ingeschakelde (hulp) personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerd, verkeerd bezorgde, beschadigde of niet-afgeleverde Inzendingen, of voor Inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig zijn geupload naar de site www.depatientcentraal.nl.

4.5 Inzenders geven Servier toestemming en verklaren dat zij daartoe toestemming hebben van de Zorginstelling om het Project openbaar te maken in het kader van de Bokaal en te plaatsen op de website www.depatientcentraal.nl. Tevens stemt iedere inzender ermee in en geeft toestemming dat de gepubliceerde projecten in de sectie “Projecten Verzamelplek” op de website www.depatientcentraal.nl door een ieder gebruikt en toegepast mogen worden.

4.6 De inzender is verantwoordelijk voor zijn Inzending. Dat betekent dat de inzender zorgt dat de Inzending geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Tevens vrijwaart de inzender Servier voor aanspraken van derden wegens inbreuk op diens rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten.

5. Beoordeling

5.1 Een deskundige en onafhankelijke multidisciplinair samengestelde jury (de Jury) beoordeelt de Inzendingen.

5.2 De Jury is samengesteld uit personen die de volgende disciplines representeren:

• 2 (hemato)-oncologen

• 2 (hemato)-oncologie verpleegkundig specialisten

• 1 vertegenwoordiger van de patiënten vereniging HEMATON

• 1 patiënten vertegenwoordiger

5.3 Aan de hand van de Inzendingen stelt de Jury op basis van een anonieme stemming een shortlist van maximaal 4 Projecten samen. Indien de Jury op basis van de gegevens op het deelnameformulier niet kan beoordelen of het Project voldoet aan de gestelde eisen, behoudt de Jury zich het recht voor om (telefonisch-) contact op te nemen met de inzender voor een nadere toelichting respectievelijk informatie. De shortlist wordt gepubliceerd op de website ‘www.depatientcentraal.nl’ tezamen met een korte filmimpressie van ieder Project op de shortlist. Zodra de shortlist met de filmimpressie beschikbaar is gemaakt kan een ieder één stem door middel van een stembutton op de website ‘www.depatientcentraal.nl’ uitbrengen. De Winnaar is het Project dat de hoogste score krijgt aan de hand van A) de score toegekend door Jury en B) het aantal stemmen uitgebracht via de website ‘www.depatientcentraal.nl’. Aan de hand van de ranking van de Jury wordt de volgende score toegekend:

- nummer 1: 100 punten;

- nummer 2: 75 punten;

- nummer 3: 50 punten;

- nummer 4: 25 punten.

Vervolgens worden deze punten toegekend aan de nummers 1-4 die het resultaat is van de stemming via de website. Het aantal punten op basis van de Jury ranking en de ranking die via de stemming tot stand is gekomen bepaalt de uitslag. Bij gelijke uitslag beslist de Jury. De Jury mag in een dergelijke situatie ook beslissen, dat meerdere Projecten tot Winnaar worden aangewezen zoals nader beschreven in artikel 6.2.

5.4 Zodra de score bekend is en de Jury een oordeel heeft gevormd, zal de Jury de Winnaar persoonlijk berichten.

5.5 Vervolgens zal de datum en de locatie van de prijsuitreiking aan de Winnaar van de Bokaal wordt gepubliceerd op de website ‘www.depatientcentraal.nl’.

6. De Bokaal

6.1 Aan de Bokaal is een geldprijs van maximaal € 7.500,00 (zegge zevenduizendvijfhonderd euro) exclusief BTW verbonden. Dit bedrag wordt door Servier beschikbaar gesteld en via een unrestricted grant aan de Winnaar uitgekeerd. Unrestricted grant betekent dat Servier zonder enige tegenprestatie van de Winnaar te verlangen het prijzengeld beschikbaar stelt en op geen enkele wijze invloed heeft op de toekenning van de Bokaal en het prijzengeld.

Indien de kosten van het winnende Project respectievelijk van het nieuwe project lager zijn dan de aan de Bokaal verbonden maximale geldprijs worden enkel (en dus maximaal) de begrote kosten van het project overeenkomstig de ingediende financiële verantwoording vergoed en zal het prijzengeld verbonden aan de Bokaal daaraan aangepast worden.

6.2 Bij een gelijke score van Projecten mag de Jury de geldprijs van maximaal € 7.500,00 naar eigen inzicht en in overeenstemming met de ingediende financiële verantwoording verdelen over de winnende Inzendingen.

6.3 De Bokaal is Winnaar gebonden en is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Het eraan verbonden prijzengeld dient volledig aan het Project te worden besteed of te worden ingezet voor een nieuw Patiënt centraal initiatief overeenkomstig de daarvoor ingediende financiële onderbouwing, mits de Winnaar dit nieuwe initiatief op het deelnameformulier zoals geupload bij inzending had vermeld. Tevens is de Winnaar verplicht om jegens Servier een financiële verantwoording af te leggen over de uiteindelijke besteding van het prijzengeld. Ook verplicht de Winnaar zich om op de eerst volgende prijsuitreiking een presentatie te geven over de wijze waarop de Winnaar de geldprijs heeft besteed en hoe het Project zich heeft ontwikkeld.

6.4 Bij weigering of niet aanvaarding van de Bokaal of de aan de Bokaal verbonden voorwaarden, wordt de Bokaal niet aan die Winnaar uitgereikt. In dat geval zal de Jury een andere Winnaar aanwijzen of besluiten geen Winnaar aan te wijzen.

6.5 De uitbetaling van de geldprijs geschiedt door overschrijving van het bedrag op het bankrekeningnummer (IBAN) van de Winnaar.

7. Privacy

7.1 Door een ingevuld deelnameformulier in te zenden en daardoor persoonlijke gegevens aan Servier te verstekken, gaat de inzender ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in één of meer bestanden. Servier draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld, met in acht neming van de voorwaarden als opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.2 De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Bokaal en om de inzender in de toekomst uit te nodigen in het kader van de Bokaal, tenzij de inzender te kennen geeft in de toekomst niet betrokken te willen zijn. Dit betekent dat de persoonsgegevens gebruikt kunnen worden in onder andere communicatiemateriaal, film- en advertentiemateriaal waarmee publiciteit over en aandacht voor de Bokaal gegenereerd wordt. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden anders dan aan partijen die betrokken zijn bij de organisatie, de toekenning en de communicatie omtrent de Bokaal, waaronder begrepen de leden van de Jury, leveranciers, adverteerders en sponsors binnen de Europese Unie.

7.3 Inzenders beseffen, dat van het Project een filmimpressie kan worden gemaakt, indien het Project op de Shortlist wordt opgenomen. De inzender zorgt er voor dat een ieder die in die filmimpressie voorkomt instemt met de publicatie en het gebruik ervan ter stimulering van dit soort initiatieven.

7.4 Indien in het kader van de Bokaal of de toekenning ervan gefilmd wordt of foto’s worden gemaakt van de inzender of van een zorgprofessional van een multi-disciplinaire collectief of van een samenwerkingsverband van zorgprofessionals stemt iedere zorgprofessional in dat dit beeldmateriaal zonder kosten ingezet mag worden in het kader van deze Bokaal of de promotie van de Bokaal.

7.5 Inzenders hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en Servier te verzoeken deze zo nodig te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Eveneens hebben inzenders het recht om zich af te melden voor toekomstige uitnodigingen om betrokken te zijn bij de Bokaal.

8. Register

Inzenders en Winnaars stemmen uitdrukkelijk in met de opname van hun Project in een voor een ieder toegankelijk register. Doel van dit register is om kennis en ervaring van zorgprofessionals als ook best practices beschikbaar te maken ter inspiratie voor andere zorgprofessionals die op zoek zijn naar mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren. Aldus geven de inzenders en de Winnaars tevens hun uitdrukkelijk toestemming dat een ieder de informatie over het Project mag gebruiken in de Zorginstelling waaraan de zorgprofessional verbonden is.

9. Overig

9.1 Inzenders noch Zorginstellingen kunnen recht ontlenen aan en/ of een vergoeding krijgen voor deelname aan de Bokaal anders dan uitdrukkelijk omschreven in dit Reglement.

9.2 Servier behoudt zich het recht voor om een ingezonden Project te diskwalificeren of te verwijderen, indien de inzender of Zorginstelling niet aan dit Reglement voldoet of zich anderszins op oneigenlijke wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan de Bokaal.

9.3 Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor bijkomende verplichtingen voor Servier.

9.4 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de directie van Servier na overleg met de Jury.

9.5 Servier is gerechtigd naar eigen inzicht dit Reglement alsmede de specifieke voorwaarden gedurende de looptijd van de Bokaal te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden bijdrage aan de Bokaal te staken, te wijzigen of aan te passen om hen moverende redenen, zonder dat Servier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de inzender of de Zorginstelling. Wijziging of aanpassing van de procedure of dit Reglement, wordt door Servier op passende wijze gecommuniceerd en vermeld op de website ‘www.depatientcentraal.nl’.